ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ БАТЛУУЛЛАА
МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ БАТЛУУЛЛАА

“Мэргэжлийн болон техникийн боловсролыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн төслийг Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль, “Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”, Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого (2014-2021 он), Боловсрол үндэсний хөтөлбөр (2010-2021 он), Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам зэрэгт нийцүүлэн боловсруулж, Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 10.2-т заасны дагуу Засгийн газар энэ сарын 6-ны хуралдаанаар хэлэлцэж баталлаа.  

Уг хөтөлбөрт Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, шаардлагад нийцсэн, иргэдийн хэрэгцээ, авьяас, сонирхолд тохирсон мэргэжлийн болон техникийн боловсролыг хөгжүүлж, сургалтын чанар, хүртээмж, үр өгөөжийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн бодит биеллээ олох  зорилтуудыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн.  

Үндэсний хөтөлбөр хэрэгжсэнээр мэргэжлийн боловсрол, сургалтын салбарт төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн болон олон улсын байгууллага, бусад талуудын түншлэл, хамтын ажиллагаа өргөжих сайн талтай. Түүнчлэн мэргэшлийн түвшний үндэсний тогтолцоог төлөвшүүлж мэргэжилтэй ажилтны ур чадварыг бодитой үнэлэх, мэргэшлээрээ өсч дэвших, ур чадвартай уялдсан цалин хөлс авах нөхцөл боломж бүрдэх юм.

Мөн чадамжид суурилсан сургалт, үнэлгээний тогтолцоог бүрэн нэвтрүүлж, чанарын баталгаажуулалт сайжирснаар суралцагчдын мэдлэг, ур чадвар, харилцаа, хандлага төлөвшин, суралцаж байгаа байршлаас үл хамааран төгсөгчдийн чадамж адил түвшинд байх нөхцөл бүрдэнэ гэдгийг албаны хүмүүс онцолж байна.  

Элсэлтийг хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, бүс орон нутгийн хөгжлийн чиг хандлагатай уялдуулан төлөвлөснөөр төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин нэмэгдэж, үйлдвэрлэл, бүтээн байгуулалтад оруулах хувь нэмэр дээшилэх давуу талыг ч уг үндэсний хөтөлбөрөөр бий болгож буй аж. 

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ