ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Далд эдийн засгийг бууруулах чиглэлээр БНСУ-ын татварын албатай хамтарч ажиллана
Далд эдийн засгийг бууруулах чиглэлээр БНСУ-ын татварын албатай хамтарч ажиллана


САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ