ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Бөөрөлжүүтийн талд 600 мегаватт хүчин чадалтай цахилгаан станц барина
Бөөрөлжүүтийн талд 600 мегаватт хүчин чадалтай цахилгаан станц барина
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ