ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Твитерт “Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газар үнэхээр мундаг юмаа 5 сая төгрөгөөс доош байсан ч нийтэлдэг” хэмээн манай байгууллагын “Шилэн данс”-ны тухай жиргэсэн байна
Твитерт “Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газар үнэхээр мундаг юмаа 5 сая төгрөгөөс доош байсан ч нийтэлдэг” хэмээн манай байгууллагын “Шилэн данс”-ны тухай жиргэсэн байна

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ