ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Халамжийн салхи хөгжлийн салхиар солигдох уу
Халамжийн салхи хөгжлийн салхиар солигдох уу

Халамжийн салхи хөгжлийн салхиар солигдох уу  

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ