ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТОГТОЛЦООНЫ ШИНЭЧЛЭЛ
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТОГТОЛЦООНЫ ШИНЭЧЛЭЛ

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын Сайд С.Эрдэнийн "НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТОГТОЛЦООНЫ ШИНЭЧЛЭЛ" Үндэсний чуулганыг нээж хэлсэн үг

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ