ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Нийгмийн даатгал, Нийгмийн даатгалын тухай 2
Нийгмийн даатгал, Нийгмийн даатгалын тухай 2

MNC TV - Нийгмийн даатгал, Нийгмийн даатгалын тухай 
Хүн амын хөгжил, Нийгмийн хамгааллын яамны сайд
С.Эрдэнэтэй хийсэн ярилцлага

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ