ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Хүн амын хөгжлийн талаар 2
Хүн амын хөгжлийн талаар...  
Засгийн газрын гишүүн, Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд С.Эрдэнэтэй хийсэн ярилцлага. 

EagleTV 2013.03.12

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ