ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
БНСУ-ын НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ, ИРГЭДДЭЭ ХАЛАМЖАА ҮЗҮҮЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ
БНСУ-ын НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ, ИРГЭДДЭЭ ХАЛАМЖАА ҮЗҮҮЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ