НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОРИЛТОД БҮЛЭГТ ЧИГЛҮҮЛЭХ, ШИНЭЧЛЭЛИЙН БОДЛОГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЬ

Нэмэгдсэн: 2013-05-28

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл