ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДЫН НЭРЭМЖИТ ОЛИМПИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САНГИЙН ЦОМ, АЯЛАХ ДЭВТЭРИЙГ ХҮЛЭЭН АВЛАА
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДЫН НЭРЭМЖИТ ОЛИМПИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САНГИЙН ЦОМ, АЯЛАХ ДЭВТЭРИЙГ ХҮЛЭЭН АВЛАА

 Хэнтий аймгаас Монгол улсын Ерөнхий сайдын нэрэмжит "Олимпийн хөгжлийг дэмжих сангийн" цом, аялах дэвтрийг хүлээн авч өөрийн аймагтаа аялуулахаар боллоо. НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ