ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Нийтдээ 6 багийн 300 ахмад буурлуудаа хүлээн авлаа
Нийтдээ 6 багийн 300 ахмад буурлуудаа хүлээн авлаа

 

Нийтдээ 6 багийн 300 ахмад буурлуудаа хүлээн авлаа.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ