ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Хөдөлмөрийн салбарын удирдах ажилтны зөвлөлгөөн боллоо
Хөдөлмөрийн салбарын удирдах ажилтны зөвлөлгөөн боллоо

Мөн Г.Баярсайхан сайд салбарынхандаа хандаж 2016 он нь Засгийн газрын хувьд онцлог, хариуцлагатай жил учраас Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгасан зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд онцгой анхаарч, тус тусын үүрэг оролцоо, хамтын ажиллагааны хүрээнд хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, ажлын байрыг хадгалах, бий болгох, иргэдийн орлого, амьжиргааг дэмжих ажлууд илүү өгөөжтэй болно гэдэгт итгэж байгаагаа илэрхийлсэн.

 

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ