ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
БАЯНГОЛЧУУД ХҮМҮҮНЛЭГИЙН ӨДРӨӨР...
БАЯНГОЛЧУУД ХҮМҮҮНЛЭГИЙН ӨДРӨӨР...

2011 оны тавдугаар сарын 3-ны өдрийн Монгол Улсын засгийн газрын 150 дугаар тогтоолоор жил бүрийн 5-тавдугаар сарын 8-ны өдрийг “Хүмүүнлэгийн өдөр”  болгосон зарласан билээ. Тиймээс Олон улсын Улаан загалмай, Монгол Улсын Улаан загалмай нийгэмлэгийнхэн оюутнуудаар дамжуулан хүүхэд залуучуудад хүнлэг энэрэнгүй үзэл төлөвшүүлэх зорилготойгоор дүүрэгтээ Хүмүүнлэгийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Энэ өдрийн үйл ажиллаганы нээлтэнд Монголын Улаан Загалмай Нийгэмлэгийн орлогч дарга Д.Отгон, Баянгол дүүргийн ИТХ-ын дарга, Улаан загамлай хорооны тэргүүн Д.Дэлгэрбат, дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн дарга Ц.Амарбаясгалан нар уригдан  оролцлоо.

Мөн Õ¿ì¿¿íëýãèéí ºäðèéã óãòàí áîëçîëò àÿí өрнүүлж, “Хүмүүнлэгт ээлтэй” áàéãóóëëàãà, хамт олон, багш, хүүхдийг шалгаруулан шагнаж урамшуулсан юм. ¯¿íä:

“Хүмүүнлэгт ээлтэé – áàéãóóëëàãà”ààð ÒÝÖ -2 ÒªÕÊ

“Хүмүүнлэгт ээлтэé – áàéãóóëëàãà”ààð Äóëààí øóãàì ñ¿ëæýý ÒªÕÊ

“Хүмүүнлэгт ээлтэé – áàéãóóëëàãà”ààð Ýð÷èì ñåðâèñ ÕÕÊ

“Хүмүүнлэгт ээлтэé – õàìò îëîíîîð 51-ð äóíä ñóðãóóëü òóñ òóñ øàëãàðëàà

Үүнээс гадна дүүргийнхээ их, дээд сургууль, коллежуудын дунд “Хүмүүнлэгийн үйлсэд оюутан залуусын оролцоо” хандивын аян өрнүүлж, MN25 телевизийн “Хүн чанар” нэвтрүүлгийн хамт олонтой хамтран õàðèóöëàãàã¿é àæèëòíû áóðóóгаас болж түлэгдсэн долоон сартай Ш.Бèлгүүтэй хүүд Ñîëîíãîñò ýì÷ë¿¿ëýõ зардалд хандив өргөсөн юм.

 

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ