ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Улсын Их Хурлын гишүүн, Засгийн газрын гишүүн Г Баярсайхан хуулийн төслүүд өргөн барив
Улсын Их Хурлын гишүүн, Засгийн газрын гишүүн Г Баярсайхан хуулийн төслүүд өргөн барив
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ