ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ИХШХЕГ-ын Буянт-Ухаа дахь газар зорчигчийн баримт бичиг шалгах лабораторитой боллоо
ИХШХЕГ-ын Буянт-Ухаа дахь газар зорчигчийн баримт бичиг шалгах лабораторитой боллоо

ИХШХЕГ-ын Буянт-Ухаа дахь газар  зорчигчийн баримт бичиг шалгах лабораторитой боллоо

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ