ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Г.Баярсайхан сайд Хөдөлмөрийн үндэсний чуулганд илтгэл тавилаа
Г.Баярсайхан сайд Хөдөлмөрийн үндэсний чуулганд илтгэл тавилаа
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ