ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ДЭЛХИЙН УР ЧАДВАРЫН ТЭМЦЭЭНД ОРОЛЦОХ МОНГОЛЫН БАГ /Бразил хүрэх зам - Өрөг угсрагч/
ДЭЛХИЙН УР ЧАДВАРЫН ТЭМЦЭЭНД ОРОЛЦОХ МОНГОЛЫН БАГ /Бразил хүрэх зам - Өрөг угсрагч/
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ