ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
УИХ-ын дарга З.Энхболд Хөдөлмөрийн яаманд ажиллав
УИХ-ын дарга З.Энхболд Хөдөлмөрийн яаманд ажиллав
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ