ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Г.Баярсайхан: Нийслэлд 14,2 мянган ажлын байр бий болгосон
Г.Баярсайхан: Нийслэлд 14,2 мянган ажлын байр бий болгосон
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ