ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Р.Гандийн сургууль шинэ тоног төхөөрөмжөө хүлээж авлаа
Р.Гандийн сургууль шинэ тоног төхөөрөмжөө хүлээж авлаа

 Р.Гандийн сургууль шинэ тоног төхөөрөмжөө хүлээж авлаа

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ