ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
БНХАУ-ЫН ӨМӨЗО-НЫ УЛААНХАД ХОТЫН ЗОЧИД ТӨЛӨӨЛӨГЧИД АЛБАН АЙЛЧЛАЛ ХИЙЛЭЭ.
БНХАУ-ЫН ӨМӨЗО-НЫ УЛААНХАД ХОТЫН ЗОЧИД ТӨЛӨӨЛӨГЧИД АЛБАН АЙЛЧЛАЛ ХИЙЛЭЭ.
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ