Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх шинжилгээний дэвтэрийг шалгаж байна

Нэмэгдсэн: 2018-10-18

Баянхонгор аймгийн ерөнхий боловсролын гурван сургууль, сургуулийн өмнөх боловсролын гурван байгууллага, Хүнсний худалдааны дөрөв, хүнсний үйлдвэрийн нэг байгууллагуудын ажиллагсадын эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх шинжилгээний дэвтэрт тандалт судалгаа хийж байна.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл