Өмнөговь аймгийн “ШУДАРГА БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ” өмнөх оноос АХИСАН ҮЗҮҮЛЭЛТТЭЙ байна

Нэмэгдсэн: 2019-05-12 04:08:04

Өмнөговь аймгийн “ШУДАРГА БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ” өмнөх оноос АХИСАН ҮЗҮҮЛЭЛТТЭЙ байна

Авлигатай тэмцэх газраас хийгддэг “Шударга байдлын үнэлгээ”-ээр Завхан, Увс, Дархан-Уул, Өмнөговь, Дорноговь, Говьсүмбэр зэрэг 6 аймгийн 2018 оны үнэлгээ өмнөх оноос ахисан байна. Өмнөговь аймгийн хувьд “Авлигын талаарх төсөөлөл” 28,0% -иар, “Ил тод ба хариуцлагатай байдал” 9,4%-иар, “Авлигын эсрэг тогтолцоо” 4,8%-иар, “Авлигыг хянах механизм” 23%-иар тус тус өссөн байна.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл