Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам

Тэргүүлэх чиглэл:
1.  Монгол хүний амьдралын чанарыг дээшлүүлж, хүн амын хөгжлийг хангах нийгмийн таатай орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн нийгмийн цогц бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх;
2.  Нийгэм, эдийн засгийн өөрчлөлт, хүн амын насны бүтцийн хэтийн төлөвийг харгалзан хүн амын бүлгүүдийн хэрэгцээнд нийцсэн нийгмийн даатгал, нийгмийн халамжийн үйлчилгээний чанар, үр ашгийг дээшлүүлэх замаар хүн амын нийгмийн хамгааллыг сайжруулах;
3.  Удирдлагын үр ашигтай арга барил, туршлага нэвтрүүлэх, төлөвлөх, тайлагнах, хариуцлага тооцох тогтолцоог хөгжүүлэх замаар төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах, хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх;

Бидний алсын харааХүн амын тогтвортой өсөлтийг дэмжиж, амьдралын чанарыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн нийгмийн хамгааллын цогц бодлогыг боловсруулж хэрэгжилтийг хангана.

Эрхэм зорилго: Монгол Улсын хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын цогц бодлогыг хэрэгжүүлж, иргэн бүрийн нийгмийн баталгааг дээшлүүлэх таатай орчныг бүрдүүлэн хүний хөгжлийг хангахад оршино.

Хэтийн зорилго: Амьдралын чанарыг сайжруулахад чиглэсэн нийгмийн цогц бодлогод тулгуурлан монгол хүний хөгжлийг хангана.

Зорилт:

Яам нь эрхэм зорилгынхоо хүрээнд үйл ажиллагааны стратегийн дор дурдсан зорилтыг хэрэгжүүлнэ:
2.4.1.   хүн ам, нийгмийн хамгааллын цогц бодлого, стратегийг боловсруулан хэрэгжүүлэх замаар хүн амыг хөгжүүлж, нийгмийн баталгааг нь хангах, сангуудын төсөв, санхүүгийн бодлогын удирдамжаар хангах;
2.4.2.   төрийн захиргааны удирдлагын манлайлалыг хангах, гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, хууль эрх зүй болон дотоод үйлчилгээ үзүүлэх, шаардлагатай мэдээлэл, зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах;
2.4.3.   хүн ам, түүний бүлгүүдийн хөгжлийг хангахад чиглэсэн хууль тогтоомж, бодлого, стратеги, хөтөлбөрийг хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах;
2.4.4.   хүн амын нийгмийн баталгааг хангахад чиглэсэн нийгмийн хамгааллын хууль тогтоомж, бодлого, стратеги, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах;
2.4.5.   хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын бодлогын хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ, дотоодын хяналт, шалгалт, аудит хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, салбарын статистик мэдээг гаргах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах;

2.5. Үйл ажиллагааны гол зорилт

2.5.1.Үйл ажиллагааны стратегийн 2.4.1 дүгээр зорилтын хүрээнд:
2.5.1.1.хүн амын хөгжпийн урт, дунд, богино хугацааны стратегийн төлөвлөлт, бодлого, төлөвлөгөө, хөтөлбөр, төсөл боловсруулах бодлогын удирдамжаар хангах;

2.5.1.2.Нийгмийн хамгааллын салбарын урт, дунд, богино хугацааны стратегийн төлөвлөлт, бодлого, төлөвлөгөө, хөтөлбөр, төсөл боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах;

2.5.1.3.салбарын стратегийн төлөвлөгөө, бодлого, хөтөлбөр, төслийг хэрэгжүүлэх санхүү, хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, зарцуулах, тайлагнах.

2.5.2. Үйл ажиллагааны стратегийн 2.4.2 дугаар зорилтын хүрээнд:

2.5.2.1.төрийн захиргааны удирдлагын болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах;

2.5.2.2.хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, энэ салбарт бусад орнуудтай хамтран ажиллах гэрээ, хэлэлцээрийг зохицуулах, дэмжлэг үзүүлэх, олон улсын байгууллага, гадаад орноос хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрийг нэгтгэн зохицуулах;

2.5.2.3.хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах, давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилган хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж, сайд болон аппаратад шийдвэр боловсруулан гаргахад эрх зүйн болон дотоод дэмжлэг үзүүлэх.

2.5.3.Үйл ажиллагааны стратегийн 2.4.3 дугаар зорилтын хүрээнд:

2.5.3.1.хүн амын хөгжлийн цогц бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах, төлөвлөгөө, хөтөлбөрүүдийн нэгдмэл байдлыг хангах; хүн амын дотоод, гадаад шилжих хөдөлгөөний сөрөг үр дагаварыг багасгах салбар дундын бодлогын уялдааг зохицуулах;

2.5.3.2. хүн ам зүйн цонхны үе дэх хүн ам зүй, жендэр, гэр бүл, ахмад настны асуудлыг уялдуулан төлөвлөж, бодлого, шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион бый|уулж, зохицуулах;

2.5.3.3. хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн амьдралын чанарыг сайжруулахад чиглэсэн бодлого, төлөвлөгөө, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийг нэптэн зохион байгуулах, зохицуулах, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг бэхжүүлэх;

2.5.3.4. хүн амын тодорхой бүлгүүдийн хувьд хөдөлмөрлөх, өөрийгөө хөгжүүлэх бүтээлч ухамсар, амьдралын зөв зан үйлийг төлөвшүүлэх бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах;

2.5.3.5. хүүхэд, залуучуудын хөгжлийг хангах таатай орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааг дэмжих, зохион байгуулах, энэ чиглэлээр хөрөнгө оруулалтыг татах, хүүхэд хамгааллын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах.

2.5.4. Үйл ажиллагааны стратегийн 2.4.4 дүгээр зорилтын хүрээнд:
2.5.4.1. Нийгмийн даатгалын тогтолцоог боловсронгуй болгох, даатгалын харилцааг "даатгуулагч" төвтэй болгон хөгжүүлэх бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах;

2.5.4.2. тэтгэврийн даатгалын хамрах хүрээг өргөжүүлж, албан бус салбарт ажиллагчид болон малчдыг нийгмийн даатгалд хамруулах бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах, тэтгэврийн сангийн бие даасан байдлыг хангах чиглэлээр тэтгэврийн тогтолцооны шинэчлэлийг эрчимжүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх;

2.5.4.3. Нийгмийн халамжийн хавтгайрсан бодлогыг хязгаарлаж, халамж, асрамж зайлшгүй шаардлагатай хүн ам, зорилтот бүлгүүдэд чиглэсэн, олон улсын жишигт нийцсэн шинэ төрлийн тусламж, үйлчилгээг санаачлан стандартчилах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах,;

2.5.4.4. ядуурлаас ангижрахын тулд хүн өөрөө ажил, хөдөлмөр эрхлэх бүтээлч ухамсарыг иргэдэд төлөвшүүлэх салбар дундын бодлогын уялдааг зохицуулах.

2.5.5.Үйл ажиллагааны стратегийн 2.4.5 дугаар зорилтын хүрээнд;

2.5.5.1. хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын бодлогын хэрЭ1жилтийн явцад хяналт-шинжилгээ, дотоодын хяналт, шалгалт, хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх замаар оновчтой бодлого, стратеги боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх;

2.5.5.2. нийгмийн хамгааллын мэдээллийн сан, сангийн менежментийг хөгжүүлэх, хүн амын хөгжлийн мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлж, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах;

2.5.5.3. хууль тогтоомжийн хэрэгжилт болон санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийж үнэлэлт, дүгнэлт гарган зөвлөгөө, мэдээллээр хангах.


Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл