ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Гадаадын иргэн, харьяатын газар
Хөндөх сэдэв

6 жилийн өмнө