НИЙГМИЙН ДААТГАЛ

1. Даатгуулагч хувийн эмнэлэг, эмийн сангаар үйлчлүүлж болох уу?

2. Хөнгөвчлөх эмчилгээнд хамрагдаж байгаа иргэдэд эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжилт олгодог . Энэхүү санхүүжилтэд хавдраар өвдсөн хүмүүс хамаарах уу?

3. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх орлого гэж юу вэ? Түүнийг хэрхэн сонгох вэ?

4. Сайн дурын даатгалд даатгуулснаар ямар төрлийн даатгалд хамрагдах вэ?

5. Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хууль” мөрдснөөс хойш баримт бичгээ бүрдүүлж чадалгүйгээр нас барсан иргэдийн нас барахаас өмнөх 1990-2000 оны хоорондох ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох уу?

6. Нийгмийн даатгалын дэвтрээ ажил олгогчийн буруутай үйл ажиллагаанаас болж 3 жил бөглүүлээгүй. Одоо шимтгэлийг нөхөн төлүүлж болох уу?