2017 оны III улиралд 450 орчим мянган иргэн санал, хүсэлт гаргажээ

Нэмэгдсэн: 2017-12-18

2017 оны III улирлын байдлаар  төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд нийт 446703 иргэн хандаж санал, хүсэлт, гомдол, шүүмжлэл гаргаснаас 427994 иргэний өргөдлийг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэж хариу өгсөн нь 95.8% -ийн үзүүлэлттэй байна.

17854 өргөдлийг шийдвэрлүүлэхээр холбогдох байгууллага албан тушаалтанд шилжүүлж, 587 өргөдлийг хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэжээ.

Хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн асуудал нь газар хүссэн, эд хөрөнгийн өмчлөлтэй холбоотой болон орон сууц, санхүүгийн дэмжлэг хүссэн асуудлууд байлаа. 

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл