3 ба түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх толгойлсон эцэг эхчүүдэд улирал бүр 240 мянган төгрөг олгоно

Нэмэгдсэн: 2017-11-14

3 ба түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх толгойлсон эцэг эхчүүдэд улирал бүр 240 мянган төгрөг олгоно
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл