Нийгмийн халамж, үйлчилгээний ерөнхий газар

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОРИЛТОД БҮЛЭГТ ЧИГЛҮҮЛЭХ, ШИНЭЧЛЭЛИЙН БОДЛОГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЬ

Нэмэгдсэн: 2013-05-28 13:10:07

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл