Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт зохион байгуулагдлаа

Нэмэгдсэн: 2017-03-18 17:21:21

Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт зохион байгуулагдлаа

Дундговь аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын дэс түшмэл, туслах түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тооны төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт боллоо. Дэс түшмэлийн 9, туслах түшмэлийн 8 ажлын байран дээр нийт 96 хүн бүртгүүлэн 22 хүн шалгалтанд тэнцсэн байна. 

Д.Баярмаа

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл